Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości ( ulica, nr budynku, numer mieszkania lub lokalu) kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Koszty dostawy określone zostały  w zakładce koszty dostawy

3. Dane kontaktowe właściciela sklepu prosympatyksklep.pl znajdują się w zakładce Kontakt.

4. Dostawa - usługa przewozowa cena wg cennika  dostępnego w zakładce koszty dostawy. Cena transportu indywidualnego jest uzależniona od miejsca dostawy i jest każdorazowo ustalana z klientem (dotyczy to wszystkich urządzeń które wagą lub rozmiarem przekraczają wymiar możliwy do transportu na palecie) 

5. Dowód zakupu - faktura VAT wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami  i innymi stosownymi przepisami prawa . 

6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność  do czynności prawnych , dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny  z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami

8. Kodeks Dobrych praktyk -  zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami 

9. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna  posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Koszyk - lista produktów  sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów kupującego.

11. Kupujący - zarówno Konsument jak i klient.

12. Miejsca wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

13. Moment wydania rzeczy  - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmuje rzecz w posiadanie.

14. Płatność- metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę. Metody płatności wymieniono w zakładce Sposoby płatności.

15. Prawo konsumenckie -ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

16. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy , która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

17. Przedmiot umowy / przedmiot świadczenia  - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

18. Punkt odbioru  - miejsce wydania rzeczy  nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

19. Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

20. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.prosympatyksklep.pl

21. Sprzedający - Pro-Sympatyk Piotr Janelli , ul. Bacciarellego 10 B/10 51-649 Wrocław  ; NIP: 898-001-80-12 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG

22. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający  przetwarzanie i przechowywanie , a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego  dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

23. Termin realizacji - podana osobno dla każdego produktu liczba godzin lub dni roboczych.

24. Umowa  - umowa zawierana  poza lokalem  przedsiębiorcy  lub na odległość w rozumieniu Ustawy  o prawach konsumenta  z dnia 30 maja  2014 roku  w przypadku  Konsumentów  i umowa sprzedaży  w rozumieniu  art. 535 Ustawy kodeks cywilny  z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

25. Wada - zarówno wada fizyczna jak i wada prawna.

26. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju  powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapełnił Konsumenta.

- nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

- w razie nieprawidłowego  jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią , za którą Sprzedający ponosi  odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił wg instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

- nie ma ona właściwości ,o której zapewniał producent  lub jego przedstawiciel lub osoba która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swej działalności gospodarczej oraz osoba , która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz innego oznaczenia odróżniającego  przedstawia się jako producent, chyba ,ze Sprzedający  zapewni tych nie znał ani, oceniając rozsądnie , nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

27. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedawana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

28. Zamówienie - oświadczenie woli kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie : rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy; dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim , zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem .

2. Miejsce Wydania rzeczy musi znajdować się  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany  i zobowiązuje sie świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkiego ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce koszty dostawy.

5. Sprzedający  nie udziela Kupującemu Gwarancji w rozumieniu  art 577 kodeksu cywilnego , natomiast informacje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdują się w kartach produktów.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu  do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

-potwierdzenia zamówienia  poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: potwierdzenia zamówienia, faktury pro-forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy , udostępnienie niniejszego regulaminu.

- dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydana rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu , w wypadku zestawów zabawowych na publiczne place zabaw certyfikatu lub deklaracji zgodności z normą.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat  z a komunikację z Kupującym z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej  z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia . W tym celu kupujący powinien podać ligin i hasło , niezbędne do uzyskania dostępu  do swojego konta . Login i hasło są ciągiem znaków ustalonych  przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy  i chronienia przed niepowołanym  dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu , poprawiania , aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk konsumenckich.

§3 Zawarcie umowy i realizacja 

 1. Zamówienia  można składać  24 godziny na dobę.

2. W celu  złożenia zamówienia kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności z których część może być wielokrotnie powtarzana :

- dodanie produktu do koszyka;

- wybór metody dostawy 

- wybór metody płatności

- złożenie  w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "zamawiam"

3. Zawarcie umowy  z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia konsumenta  płatnego  za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu  wpłaty konsumenta  na koncie Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z klientem  następuje z chwilą przyjęcia zamówienia  przez Sprzedającego, o czym informuje on klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia  Klienta  może być uzależniona  od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia  lub zgody Sprzedającego na wysyłkę za pobraniem (płatne przy odbiorze).

7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w informacji o każdym produkcie a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych. beg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z Fakturą VAT wysyłany wybranym przez kupującego sposobem dostawy do wskazanego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje  na podstawie  art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem  kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu  od umowy konsument musi złożyc w formie pisemnej zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia  o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

5. Sprzedający niezwłocznie  potwierdzi Konsumentowi na e-mail( podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy , umowa jest uważana za niezawartą.

7. konsument na obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił  na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  rzeczy  będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego , Sprzedający nie zwróci konsumentowi  dodatkowych  kosztów zgodnie z ar. 33 Prawa konsumenckiego.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument , chyba ,ze konsument wyraźnie  zgodził się na inny sposób płatności,, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta  dowodu jej odesłania, w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie  z art. 38 Prawa Konsumenckiego  nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad  którymi Sprzedający  na sprawuje kontroli i które mogą wystąpić  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia  jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin  przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter , zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy  i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe